Основни принципи ЦК

ОСНОВНИ   ПРИНЦИПИ
ЦРВЕНОГ   КРСТА   И   ЦРВЕНОГ   ПОЛУМЕСЕЦА

ХУМАНОСТ

Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен је у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу,  у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама. Његов циљ је, да штити живот и здравље  и да обезбеди поштовање људске личности. Он унапређује узајамно разумевање, пријатељство, сарадњу и трајан  мир  међу  свим  народима.

НЕПРИСТРАСНОСТ

Он не прави никакву разлику према народностима, раси, верским удружењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући првенство  најхитнијим  случајевима  несрећа.

НЕУТРАЛНОСТ

Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске  и  идеолошке  природе.

НЕЗАВИСНОСТ

Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију, која ће им омогућити,  да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

ДОБРОВОЉНОСТ

То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жељу за  стицање  користи.

ЈЕДИНСТВО

У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста  или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводитит  своју  хуманитарну  делатност  на  целој  територији.

УНИВЕРЗАЛНОСТ

 Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности, да  се  међусобно  помажу,  је  универзалан.


Црвени крст  врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области.

У обављању послова из своје надлежности, односно делатности, Црвени крст ужива помоћ надлежних државних органа, органа територијалне  аутономије  и  јединица  локалне  самоуправе.

Црвени крст  има за циљ да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких  или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења  хуманитарних  вредности  друштва.

У остварењу утврђеног циља и задатака, а нарочито при обављању хуманитарних послова, Црвени крст  помаже свим људима без било какве дискриминације по било  ком  основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе,    језика,  старости  или  психичког  или  физичког  инвалидитета.