Употреба и заштита знака Црвеног крста

Употреба и заштита знака Црвеног крста
У савременом међународном хуманитарном праву, Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 1949.
Године (И и ИИ конвенција и И допунском протоколу уз те конвенције од 1977. године), ова два знака су потпуно равноправна и имају сасвим идентичне функције и начин употребе. Поред њих, формалноправно, као равноправан знак је признат и знак црвеног лава и сунца, али он сада има само историјски а не и практични значај, јер га је користио једино Иран до пада шаха Резе Пахлавија. Због тога, треба имати у виду да кад се говори о знаку црвеног крста, подразумева се да се то односи и на знак црвеног полумесеца, који користе исламске земље.
Наведеним изворима међународног хуманитарног права, прецизно је прописан и начин употребе знака црвеног крста. Притом, кад се ради о употреби знака, као знака заштите, онда су правила потпуна и не остављају много места тумачењу; кад су у питању остали начини употребе знака (као знака заштите, односно знака припадности) оставља се извесна слобода државама, да уреде нека питања, која су у наведеним изворима назначена, али нису потпуно уређена.
У СРЈ, у складу са решењима садржаним у Женевским конвенцијама и И допунском протоколу, употреба и заштита знака црвеног крста је уређена Законом о употреби и заштити знака и назива црвеног крста који је донесен 1996. године и објављен у “Службеном листу СРЈ”, бр. 46. од 04. октобра 1996. године. Поред тога, на основу овлашћења из тог закона у припреми је и више поџаконских прописа о употреби знака Црвеног крста: Правилник о начину употребљавања знака Црвеног крста; Правилник о употреби знака црвеног крста и посебној личној карти санитетског особља у оружаним снагама СРЈ. Савезни одбор Југословенског Црвеног крста усвојиће посебан Правилник о употреби знака црвеног крста у организацијама Црвеног крста Југославије.
Сви наведени извори познају три вида употребе знака црвеног крста као знака заштите, као знака припадности и као знака означавања. Такође, сви наведени прописи разликују употребу знака црвеног крста у миру и у рату.
Данас се у употребу уводе још неки знакови који обележавају припадност организацији ЦК.
УПОТРЕБА ЗНАКА ЦРВЕНОГ КРСТА КАО ЗНАКА ЗАШТИТЕ
Разуме се да овај вид употребе знака долази до изражаја, и има смисла, само у рату. То, наравно, не значи да се у миру не могу вршити припреме за такву употребу.
Право на употребу знака црвеног крста као знака заштите у рату имају:
1. зграде, уређаји, санитетски материјал, превозна и преносна средства и радници у здравственим организацијама (организације у области здравства и у области социјалне заштите за збрињавање лица којима је потребна стална медицинска помоћ и нега);
2. зграде, уређаји, санитетски материјал и превозна и преносна средства Југословенског Црвеног крста и лица одређена за проналажење, прикупљање, преношење и негу рањеника и болесника или за спречавање болести;
3. јединице цивилне заштите за пружање прве медицинске помоћи;
4. болнички бродови;
5. екипе за пружање прве медицинске помоћи које организују здравствене и друге организације и Југословенски Црвени крст, за време обављања тих послова;
6. средства копненог, воденог и ваздушног саобраћаја која служе за преношење бродоломника, рањеника, болесника и санитетског метријала.
Поред тога, знак црвеног крста може да се користи као знак заштите лица, санитетских јединица и установа, зграда, уређаја, санитетског материјала и превозних и преносних средстава који припадају санитетској служби Војске Југославије или санитетској служби других држава које уз сагласност државе делују на њеној територији.
Такође, знак црвеног крста може се употребљавати као знак заштите и особља, зграда, уређаја, санитетског материјала и превозних и преносних средстава у саставу санитетских служби страних организација Црвеног крста, Црвеног полумесеца и других страних добровољних друштава за помоћ кад, по одобрењу државе делују на њеној територији.
Коначно, знак црвеног крста се користи као знак заштите санитетских зона и места које су одређене ради заштите рањеника и болесника и лица која у тим зонама и местима раде на збрињавању и нези рањеника и болесника.
Поред овако одређеног круга лица и објеката који се могу користити знаком црвеног крста, као знаком заштите, прописима је јасно одређен и начин на који се знак користи.

pravilno01-300x148

Употреба као знака означавања.
Овај вид употребе је карактеристичан, пре свега, за стање мира и знаком на овај начин могу бити обележени (види приложену слику доле)
1. зграде, уређаји, санитетски материјал и превозна и преносна средства организација у области здравства и организација у области социјалне заштите, које се баве збрињавањем лица, којима је потребна стална медицинска нега;
2. превозна и преносна средства других организација, која се употребљавају за превоз рањених и болесних лица, али само под условом да за коришћење знака црвеног крста добију одобрење Црвеног крста Србије;
3. места одређена за пружање прве медицинске помоћи у насељима, на саобраћајницама, у предузећима и другим организацијама, као и места на којима је смештен санитетски материјал и опрема који служе за пружање прве медицинске помоћи;
4. лица, санитетске јединице и установе, зграде, уређаји, санитетски материјал и превозна и преносна средства који припадају санитетској служби Војске Србије или санитетској служби оружаних снага других земаља, која делују на територији ЈСрбије по одобрењу Савезне владе.

pogresno-pravilno-300x189

УПОТРЕБА ЗНАКА КАО ЗНАКА ПРИПАДНОСТИ
Како већ из појмовног значења произлази, овај вид употребе значи да се знак црвеног крста може употребљавати и у миру и у рату да се њиме означе:
1. радници, зграде, средства и материјал Црвеног крста Србије
2. особље, средства и материјал страних организација Црвеног крста док у Србије, по одобрењу Савезне владе, врше делатност Црвеног крста.
Према томе, сасвим је јасно да је овај вид употребе резервисан за организације Црвеног крста, било да је у питању Црвени крст Србије или нека страна организација Црвеног крста која на територији Србије делује по одобрењу Савезне владе.
Одмах треба да буде сасвим јасно: знак припадности не значи право на заштиту у случају рата. Због тога се непосредно у Женевским конвенцијама изричито налаже: знак који користе национална друштва Црвеног крста за означавање припадности лица и објекта мора се јасно разликовати од знака црвеног крста који се користи као знак заштите. Знак припадности мора да буде релативно малих размера; он се не може стављати на траку око руке и не може се стављати на кровове зграда које припадају Црвеном крсту.

znakovi-300x220

ЗЛОУПОТРЕБА ЗНАКА
Упркос релативно јасним одредбама прописа запажују се многи случајеви погрешне употребе или злоупотребе знака црвеног крста: знак се користи за обележавање зграда и лица која на то немају право: знак се поставља на кровове зграда које се не могу обележавати знаком црвеног крста као знаком заштите и сл.Посебно је запажен енормно велики број возила обележен знаком Црвеног крста, а која не припадају организацијама Црвеног крста. Поред тога већина возила су обележена налепницама на којима је само знак, без назива организације.
Очигледно је да се не поштују одредбе прописа по којима се уз знак за обележавање возила мора налазити пуни назив организације Црвеног крста. Изостављање назива организације уз знак црвеног крста отежава или чак онемогућава контролу и евиденцију возила која се обележавају.
То такође указује на чињеницу да се не поштује обавеза да се знак црвеног крста скине са возила других власника кад она престану да се користе за потребе Црвеног крста.
Посебно треба напоменути да су све организације Црвеног крста дужне да, поред евиденције и контроле употребе знака кад га оне издају, прате на својој територији, како сви корисници (и ван организација Црвеног крста) употребљавају знак и да обавештавају надлежне органе о случајевима неправилне употребе знака.
Имајући све то у виду, неопходно је, да све организације поново и пажљиво проуче прописе о употреби знака и да обезбеде доследну и потпуну примену тих прописа у организацијама Црвеног крста.
Такође, неопходно је, а све организације прате примену тих прописа на својим територијама и да надлежним органима указују на његову неправилну употребу.
Само правилном употребом може се очувати поверење у знак црвеног крста, посебно кад је у питању његова употреба као знак заштите. Свака неправилна употреба подрива то поверење и може имати кобне последице, посебно у случају оружаног сукоба.

zloupotreba (1)