Закон о Црвеном крсту Србије

Закон о Црвеном крсту Србије
1.1 Закон о Црвеном крсту Србије ( Сл. гласник Р. Србије број 107/2005 )
Положај Црвеног крста Србије
Члан 1.
Црвени крст Србије јесте хуманитарна, независна, непрофитна и добровољна организација основана за територију Републике Србије и саставни је део Друштва Црвеног крста Србије и Црне Горе (у даљем тексту: национално друштво).
Црвени крст Србије врши јавна овлашћења утврђена законом и обавља друге послове од јавног интереса, у складу са ратификованим међународним уговором, законом и другим прописима и општим актима и при њиховом вршењу, односно обављању има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области.
У обављању послова из своје надлежности, односно делатности Црвени крст Србије ужива помоћ надлежних државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
Циљеви и задаци Црвеног крста Србије
Члан 2.
Црвени крст Србије има за циљ да олакшава људску патњу, са задатком да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права, и у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећивања грађана у области здравствене и социјалне заштите и унапређења хуманитарних вредности друштва.
У обављању послова везаних за остварење циља и задатака Црвени крст Србије делује у складу са:
1) ратификованим међународним уговорима и општеприхваћеним правилима из области међународног хуманитарног права, а нарочито са Женевским конвенцијама о заштити жртава рата од 12. августа 1949. године (у даљем тексту: Женевске конвенције) и Допунским протоколима уз Женевске конвенције од 8. јуна 1977. године (у даљем тексту: Допунски протоколи);
2) Основним принципима, Статутом и другим актима и правилима које усваја Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца (у даљем тексту: Међународни покрет);
3) циљевима и задацима националног друштва.
У остварењу утврђеног циља и задатака, а нарочито при обављању хуманитарних послова, Црвени крст Србије помаже свим људима без било какве дискриминације по било ком основу, а нарочито због расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.
Састав Црвеног крста Србије
Члан 3.
У саставу Црвеног крста Србије јесу покрајинске, градске и општинске организације Црвеног крста основане на територији Републике Србије.
Црвени крст Србије и организације Црвеног крста основане у јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе имају својство правног лица.
Статут Црвеног крста Србије
Члан 4.
Црвени крст Србије има Статут којим, у складу са законом, уређује област, задатке, послове и начин рада својих органа и служби, своју организацију, као и друга питања од значаја за рад Црвеног крста Србије.
Знак Црвеног крста Србије
Члан 5.
Знак Црвеног крста Србије је крст црвене боје састављен од пет једнаких квадрата на белом пољу око којег се исписује назив “Црвени крст Србије”.
Знак Црвеног крста Србије користи се у складу са законом којим је уређена употреба знака Црвеног крста у државној заједници Србија и Црна Гора.
Јавна овлашћења
Члан 6.
Јавна овлашћења која су законом поверена националном друштву на територији Републике Србије врши Црвени крст Србије.
Члан 7.
Црвеном крсту Србије поверава се вршење и следећих јавних овлашћења:
1) покретање, организовање и спровођење или учествовање у редовним и ванредним акцијама солидарности у Републици Србији за помоћ угроженим лицима и жртвама природних, еколошких и других несрећа и оружаних сукоба, као и обезбеђење, у складу са законом, обуке људи, материјалних, финансијских и других средстава за те акције;
2) оспособљавање грађана, добровољно организованих за обављање послова цивилне заштите на територији Републике Србије, за пружање прве помоћи у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
3) организовање, обучавање и припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидемиолошку заштиту, негу повређених и оболелих, социјални рад, психолошку помоћ становништву и техничку помоћ за извршавање задатака у случају природних, еколошких и других несрећа, као и оружаних сукоба;
4) популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествују у организовању акција добровољног давања крви.
Члан 8.
У вршењу јавних овлашћења из чл 6. и 7. овог закона Црвени крст Србије води одговарајуће евиденције и издаје уверења.
Програми Црвеног крста Србије
Члан 9.
Црвени крст Србије спроводи програме и активности који произлазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито:
1) развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана;
2) заступа, шири и спроводи идеје, Основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета;
3) доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима;
4) спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
5) организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица;
6) заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад у Црвеном крсту Србије;
7) организује и учествује, у сарадњи са здравственим установама, у активностима промоције здравља, у спровођењу активности за унапређење здравља појединих групација становништва и превенцију болести од већег социјално-медицинског значаја.
Услуге које пружа Црвени крст Србије
Члан 10.
Црвени крст Србије може организовати исхрану угрожених лица у редовним или ванредним ситуацијама.
Црвени крст Србије, у својим објектима, може пружати услуге привременог смештаја и исхране лицима којима је такав облик помоћи потребан из здравствених или социјалних разлога, као и свом чланству.
Пружање услуга исхране и смештаја из ст. 1. и 2. овог члана не сматра се угоститељском делатношћу.
Под условима и на начин утврђен законом, Црвени крст Србије може, ако то не доводи у питање обављање јавних овлашћења утврђених овим законом, пружати и друге услуге заинтересованим правним и физичким лицима, а нарочито оне које се односе на:
1) организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи, вођење евиденција о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача;
2) организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, спровођење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи;
3) организовање и спровођење обуке из прве помоћи за лица која обављају послове безбедности и здравља на раду;
4) организовање службе спасавања на води и службе спасавања на планинама, спровођење обуке спасилаца за рад у тим службама, вођење евиденција и издавање одговарајућих уверења.
Сарадња Црвеног крста Србије
Члан 11.
У вршењу јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог закона и спровођењу програма из члана 9. овог закона, Црвени крст Србије сарађује са надлежним државним органима, органима територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, као и са установама и организацијама у области система здравствене заштите, социјалне заштите, пензијског и инвалидског осигурања, другим облицима организовања заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара, црквама и верским заједницама, предузећима и другим облицима организовања за обављање делатности или услуга, невладиним организацијама и грађанима (у даљем тексту: органи, организације и лица).
Црвени крст Србије остварује међународну и регионалну сарадњу са одговарајућим организацијама Црвеног крста и Црвеног полумесеца других држава, као и са другим хуманитарним организацијама.
Црвени крст Србије, као саставни део националног друштва, сарађује са Међународним покретом и националним организацијама Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и другим хуманитарним организацијама, здравственим и социјалним установама које учествују у хуманитарном раду на територији Републике Србије или у иностранству.
Обавезе органа, организација и лица према Црвеном крсту Србије
Члан 12.
На захтев Црвеног крста Србије органи, организације и лица дужни су да дају податке којима располажу у обављању својих делатности, односно које поседују, а који су потребни за вршење јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог закона.
Органи, организације и лица дужни су да, по службеној дужности, Црвеном крсту Србије доставе све податке утврђене Женевским конвенцијама и Допунским протоколима о лицима заштићеним тим конвенцијама и протоколима, у року од 15 дана од дана када остваре контролу над тим лицима.
Финансирање Црвеног крста Србије
Члан 13.
За вршење јавних овлашћења из чл. 6. и 7. овог закона и остваривање програма из члана 9. тачка 7) овог закона средства се обезбеђују у буџету Републике Србије, буџету аутономне покрајине и буџету јединице локалне самоуправе.
Органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе могу обезбедити и допунска средства за финансирање програма и делатности Црвеног крста Србије које нису обухваћене у ставу 1. овог члана.
Средства из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се, у складу са законом, преко државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе надлежних за послове из области здравља и социјалне заштите, а опредељују се организацијама Црвеног крста Србије из члана 3. овог закона, на основу њихових годишњих програма рада и финансијских планова који се достављају органима преко којих су средства обезбеђена.
Средства пренета Црвеном крсту Србије из буџета Републике, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе подлежу систему контроле и ревизије на начин утврђен законом којим се уређује буџетски систем Републике.
Члан 14.
За спровођење програма који произлазе из циљева и задатака Црвеног крста Србије, утврђених у члану 9. овог закона, као и за деловање организација Црвеног крста Србије, средства се обезбеђују из следећих извора, и то:
1) чланарине;
2) прихода од игара на срећу који се у оквиру буџета Републике распоређује и издваја за хуманитарне потребе по основу закона којим су регулисане игре на срећу, а преко буџетског фонда за финансирање Црвеног крста Србије;
3) од пружених услуга чије су вршење државни органи, органи територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе поверили Црвеном крсту Србије;
4) од посебних активности и акција на прикупљању новчаних и материјалних средстава;
5) прилога, субвенција, донација и легата;
6) прихода од имовине;
7) других прихода.
Манифестације које обележава Црвени крст Србије
Члан 15.
Посебне манифестације које обележава Црвени крст Србије јесу:
1) “Недеља Црвеног крста” која се одржава сваке године од 8. до 15. маја и
2) “Недеља солидарности” која се одржава сваке године од 14. до 21. септембра.
За време трајања манифестација које обележава, у корист Црвеног крста Србије обавезно се наплаћује:
1) на сваку продату путничку карту у међународном авионском, железничком, бродском и аутобуском саобраћају, износ од 3% цене карте;
2) на сваку продату путничку карту у унутрашњем авионском, железничком, бродском и аутобуском саобраћају, износ од 2% цене карте;
3) на сваку поштанску пошиљку у унутрашњем поштанском саобраћају, осим на пошиљке новина и часописа износ у висини од 50% од износа номиналне вредности поштанске марке за писма тежине до 20 грама;
4) на сваку продату карту за културне, забавне, спортске и сајамске приредбе (концерти, фестивали, биоскопске и позоришне представе, спортске утакмице и такмичења локалног, државног и међудржавног карактера), износ од 3% цене карте.
Члан 16.
Од сваке продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично) током целе календарске године, на рачун буџетског фонда за Црвени крст Србије, уплаћује се износ од 2% цене карте.
Члан 17.
Средства из чл. 15. и 16. овог закона наплаћују правна и физичка лица која продају улазнице за приредбе, путничке карте и поштанске марке, а прикупљена новчана средства уплаћују на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије.
Прикупљена новчана средства се користе за финансирање делатности Црвеног крста Србије, према програму Црвеног крста Србије на који сагласност даје Влада Републике Србије.
Члан 18.
Средства која Црвени крст Србије оствари изнад висине утврђене програмом на који је Влада Републике Србије дала сагласност користиће се за друге програме Црвеног крста које одобри Влада Републике Србије.
Ослобађање од финансијских обавеза
Члан 19.
Пошиљке Службе тражења ослобађају се од увозних, царинских, поштанских и других дажбина, у складу са прописима о поштанском саобраћају и царинама.
Наџор
Члан 20.
Наџор над радом Црвеног крста Србије у обављању јавних овлашћења врши орган државне управе у чијем делокругу је утврђена област из које је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије.
Казнене одредбе
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај организација која Црвеном крсту Србије не достави податке којима располаже у вршењу своје делатности (члан 12).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, односно органу, новчаном казном од 500 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице, новчаном казном од 500 до 50.000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном од 10.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај организација која не уплати средства прописана у чл. 15. и 16. овог закона.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 500 до 50.000 динара.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
Црвени крст Србије ће ускладити свој Статут са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу.
Члан 24.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о вршењу јавних овлашћења и начину обезбеђивања средстава Црвеног крста Србије (”Службени гласник СРС”, бр. 6/79, 20/84, 24/85, 27/85, 37/88, 30/89 и “Службени гласник РС”, број 67/93).
Члан 25.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.