Борба против болести зависности – ОШ “Бранко Радичевић“ Седларе, 23.03.2023.године

Црвени крст Свилајнац, Дом здравља Свилајнац и Основна школа “Бранко Радичевић “ из Седлара током “Бранкове недеље“ која је посвећена дану школе , 23. марта 2023. у просторијама основне школе “Бранко Радичевић“ у Седлару, реализовали су предавање за ученике виших разреда основне школе на тему Борба против болести зависности. Предавање је одржао Др Игор Стојменовић.

Црвени крст Свилајнац и Тим за здравствено-васпитни рад у наредном периоду радиће низ прeдaвaња нa тeму „Прeвeнциja злoупoтрeбe психoaктивних супстaнци“. Учeници ће имати прилику дa сe упoзнajу сa свим штетним ефектима и последицама које са собом носи кoришћeње психoaктивних супстaнци, дa крoз интeрaктивну тeмaтику буду упoзнaти сa свим изaзoвимa сa кojимa ћe сe сусрeтaти у aдoлeсцeнтнoм пeриoду тoкoм кojeг из свeтa дeтињствa прeлaзe у свeт oдрaслих и зрeлих oсoбa.

На основу Закона о Црвеном крсту Србије, Националном Друштву Црвеног крста Србије, у складу са циљевима Међународног покрета додељена улога да у сарадњи са здравственим установама, учествује у промоцији здравља, унапређењу здравља појединих групација становништва и превенцији болести од већег социо-медицинског значаја, што Црвени крст Свилајнац и чини.

Црвени крст Свилајнац активно је укључен у реализацију програма превенције болести зависности у општини Свилајнац.

Промоција здравих стилова живота и превенција болести зависности на територији Србије, треба да допринесу смањењу броја људи, пре свега младих у погледу ризичног понашања у сваком облику и порасти знања из области превенције  и здравих стилова живота.