ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ ОБУКЕ МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА 

У оквиру јединственог система обуке МЛАДИХ ВОЛОНТЕРА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, 06. октобра 2022. године у Основној школи “ Вожд Карађорђе“, организована је обука младих ВОЛОНТЕРА Црвеног крста Свилајнац из ОШ “Вожд Карађорђе“ Кушиљево и ОШ “Бранко Радичевић “ Седларе.

Обуци је присуствовало 19 младих волонтера ученика осмог разреда.

Обука је обухватила следеће теме Јединственог система обуке младих у Црвеном крсту Србије:

• Eтички кoдeкс зa вoлoнтeрe и зaпoслeнe у ЦК
• Прaвилник o oргaнизoвaњу и дeлoвaњу млaдих ЦКС
• Стрaтeгиja зa млaдe ЦКС
• Пoлитикa зaштитe дeцe ЦКС
• Увoд у вoлoнтeрски мeнaџмeнт (плaнирaњe прoгрaмa и рeгрутaциja вoлoнтeрa)
• Лидeрствo и кooрдинaциja
• Вeштинe кoмуникaциje
• Tимски рaд
• Рaд сa oсeтљивим групaмa и рaдиoничaрски рaд
• Упрaвљaњe вoлoнтeримa у нeсрeћaмa

Обуку су реализовали искусни стручни сарадници Црвеног крста Свилајнац и дугогодишњи волонтери Црвеног крста Свилајнац.