Обука младих волонтера Црвеног крста Свилајнац – 29.10.2022.

Млади волонтери Црвеног крста реализују бројне активности у оквиру свих десет области рада Црвеног крста у Србији.

  1. Промоција и омасовљавање добровољног ненаграђеног давалаштва крви
  2. Здравствено превентивна делатност и промоција здравих стилова живота
  3. Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења
  4. Социјална делатност
  5. Рад са подмлатком и омладином
  6. Припреме за деловање у несрећама и одговор на несреће
  7. Рад службе тражења и програм борба против трговине људима
  8. Ширења знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца -Дифузија
  9. Међународна сарадња
  10. Организација и развој, одржавање функције минимума дистрибутивног система и развој пословно финансијског система.

Из тих разлога Црвени крст Свилајнац уз финансијску подршку Црвеног крста Србије едукује и припрема нове младе волонтере за волонтирање и рад у Црвеном крсту Свилајнац. У суботу, 29.09.2022.године реализован је нови циклус обуке и едукације младих волонтера из следећих области:

·         ИСTOРИJAT И НAСTAНAК ЦРВEНOГ КРСTA

·         ЗНAЦИ У КOJE СВET ВEРУJE

·         ПРИНЦИПИ ЦРВEНOГ КРСTA

·         AКTИВНOСTИ ЦРВEНOГ КРСTA

·         O ВOЛOНTEРИMA И ВOЛOНTИРAНJУ

·         ЦРВEНИ КРСT У НEСРEЋAMA И ПРAВИЛA ПOНAШAНJA ПРИЛИКOM ДEЛOВAНJA ВOЛOНTEРA

·         КAПAЦИTETИ ЦРВEНOГ КРСTA У НEСРEЋAMA

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима.

Млади су корисници услуга Црвеног крста, полазници обука, а едуковани млади волонтери су носиоци свих програмских активности Црвеног крста.

Уколико желите да волонтирате можете контактирати нашу  организацију Црвеног крста Свилајнац.