Права давалаца крви

Права давалаца крви

Закон о здравственом осигурању (»Сл.гласник РС« бр. 107/05) у члану 50. утврђује круг осигураних лица којима се обезбеђује здравствена заштита без плаћања партиципације, а то су, између осталих и:

 • добровољни даваоци крви који су крв дали десет и више пута,
 • добровољни даваоци крви који су крв дали мање од десет пута.

Добровољни даваоци крви који су дали крв десет и више пута, ослобођени су плаћања партиципације, осим за лекове са Листе лекова, као и за медицинко-техничка помагала и имплантате.

Добровољни даваоци крви који су дали крв мање од десет пута, ослобођени су плаћања партиципације у року од 12 месеци после сваког давања крви, с тим да ослобађање од обавезе плаћања партиципације не важи за лекове са Листе лекова, као и за медицинско-техничка помагала и имплантате.
Закон о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005,61/2005) својим одредбама члана 77 утврђује право запослених на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство).
Измеду осталих категорија запослених који имају право на коришћење права на плаћено одсуство, Закон спомиње и добровољне даваоце крви. Наиме, Чланом 77, став 3. тачка 2. Закона утврђује право добровољних даваоца крви на плаћено одсуство. Према овој одредби Закона, за сваки случај добровољног давања крви добровољни даваоци крви имају право на коришћење 2 дана плаћеног одсуства , рачунајући и дан давања крви.
Услуге на које добровољни даваоци не плаћају партиципацију:

 • лекарске прегледе
 • лабораторијске прегледе и анализе,
 • рентгенске прегледе и снимања (по упуту)
 • прегледе на ултразвучном апарату (по упуту),
 • прегледе на скенеру и магнетној резонанци (по упуту)
 • једнодневни терапијски третман у физикалној медицини и рехабилитацији,
 • дијагностику и лечење у Заводима за специјалну рехабилитацију
 • дијагностику и лечење у дневној болници,
 • болничко лечење и рехабилитацију
 • рехабилитацију и лечење у заводима за специјализовану рехабилитацију,
 • превоз санитетским возилом,
 • болнички дан у дневној болници,
 • Амбулантно-хируршке интервенције по упуту,
 • Кућно лечење; неодложна помоћ (за здравствене услуге по дану),
 • Патронажне посете ; кућна нега (по посети),
 • Материјал (производ) који се хируршки уграђује у организам

Ова права даваоци остварују на основу потврде
( легитимације ) одговарајуце здравствене установе о давању крви или књижице добровољног даваоца крви.
За тумачење ове одлуке можете се обратити Републичком Заводу за здравствено осигурање , Београд , 011 645 022, који је донео поменуту Одлуку.
За непоштовање поменуте Одлуке обратите се здравственој инспекцији Општине у којој остварујете своје право.
Правна сл. Реп. Завода за здрав. осигурање –Филијала Београд 2646-022.
Начелник Републичке здравствене инспекције 011 364 62 99 ; 363 10 40.